Begeleider 2021-12-31T16:31:43+01:00

Begeleider

 

Kern van de functie:

Het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking binnen een afdeling beschermd wonen en/of dagbesteding.

 

Plaats in de organisatie:

Ontvangt m.b.t. de dagelijkse werkzaamheden leiding van de coördinator en hiërarchisch van de zorgdirecteur.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • begeleiden van cliënten;
 • leveren van een bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan van cliënten;
 • verrichten van overige werkzaamheden.

 

Uitwerking in activiteiten:

 

Begeleiden van cliënten:

 • stimuleert de zelfredzaamheid van cliënten bij de persoonlijke verzorging volgens het ondersteuningsplan;
 • begeleidt de cliënt bij het onderhouden van het sociaal netwerk;
 • deelt medicatie rond en ziet toe op inname van medicatie;
 • faciliteert en ondersteunt cliënten bij de uitvoering van de huishoudelijke taken;
 • faciliteert en ondersteunt cliënten bij het beheer van financiële middelen;
 • ziet toe op veiligheid en hygiëne van de cliënt in en om de woning;
 • signaleert en rapporteert knelpunten aan de persoonlijk begeleider of leidinggevende in het kader van de dagelijkse zorgverlening.

 

Leveren van een bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan van cliënten:

 • levert een bijdrage aan het opstellen van het ondersteuningsplan van cliënten door middel van het samen met de cliënt bespreken van diens wensen en mogelijkheden, betrekt het netwerk hierbij en informeert hierover de persoonlijk begeleider;
 • signaleert veranderingen in de lichamelijke en psychische toestand van cliënten en rapporteert hierover aan de persoonlijk begeleider.

 

Verrichten van overige werkzaamheden:

 • beheert de voorraden van onder meer levensmiddelen, huishoudelijke en medische artikelen.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • kennis van begeleiding op mbo-4 niveau aangevuld met specifieke kennis van de doelgroepen en werkervaring, zijn vereist;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden conform het ondersteuningsplan. Problemen ten aanzien van de individuele begeleiding en ten aanzien van het groepsproces worden opgelost waarbij er (telefonisch) terugval mogelijk is op de persoonlijk begeleider, coördinator of directeur zorg;
 • sociale vaardigheden zoals tact, geduld, stimuleren, overtuigingskracht en invoelend vermogen zijn vereist bij de begeleiding van cliënten met gedragsproblematiek waarbij met conflictsituaties moet worden omgegaan;
 • er bestaat een risico op het veroorzaken van immateriële schade bij contacten met cliënten, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. Er bestaat risico op materiële schade bij het beheer van cliënteneigendommen en voorraadbeheer. Er is risico op het veroorzaken van het toebrengen van persoonlijk letsel bij het begeleiden van cliënten;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het begeleiden van cliënten en bij de contacten met collega’s in diverse overlegsituaties. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren van bijzonderheden en/of knelpunten binnen het vastgestelde format. Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met cliënten;
 • oplettendheid is vereist bij het verrichten van begeleidende handelingen waarbij er zowel oplettendheid vereist is ten aanzien van individuele cliënten als ten aanzien van het groepsproces;
 • eisen worden gesteld aan doorzettingsvermogen bij het motiveren en stimuleren van cliënten met een verstandelijke beperking in de zelfredzaamheid. Systematisch werken is vereist bij het uitvoeren van de dagelijkse zorg- en dienstverlening en het rapporteren over de cliënt. Integriteit is vereist bij de omgang met cliëntengegevens. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten en verwanten. Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het herkennen van veranderingen in de toestand van cliënten en van non verbale communicatie.

Inconveniënten:

 • fysieke belasting treedt op door het gedurende een deel van de tijd begeleiden van cliënten.
 • psychische belasting treedt op door de confrontatie met leed van cliënten met verstandelijke beperkingen;
 • er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van agressie van cliënten.