Klachten en geschillen.

Goede zorg sluit aan bij de individuele zorgbehoefte van de cliënt en draagt bij aan diens kwaliteit van leven. Goede zorg is per definitie ook verantwoorde zorg, verantwoord in de zin van veilig en doelmatig. Iedere cliënt beschikt over een ondersteuningsplan dat leidend is voor de invulling van de ondersteuning. Goede zorg kan alleen tot stand komen in de relatie tussen cliënt en professional die is gebaseerd op vertrouwen en waarin de individuele zorgbehoefte centraal staat.

De medewerkers, raad van bestuur en vrijwilligers van Op Mezelf doen er alles aan om ondersteuning te leveren zoals dit is afgesproken. Maar overal waar professionals en vrijwilligers iedere dag gedreven hun werk uitvoeren kan er iets mis gaan. Dat is vervelend. De kunst is om zo snel mogelijk een oplossing te vinden en het vertrouwen wederzijds te herstellen. De beste manier hierin is om uw onvrede of klacht rechtstreeks te bespreken met betreffende medewerker, diens leidinggevende of de raad van bestuur. 

Als we er samen niet in slagen om een oplossing te vinden voor uw onvrede of uw klacht kunt u altijd overwegen de hulp in te roepen van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Op Mezelf is aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg.
Wat kan de onafhankelijke klachtenfunctionaris betekenen?

•Ondersteunen bij het formuleren van de klacht
•De klacht in ontvangst nemen
•De eerste opvang van zorgaanbieder en cliënt m.b.t. de klacht
•Uitleg geven over de klachtenprocedure
•Luisteren, signaleren en adviseren
•Bemiddelen tussen zorgaanbieder en cliënt

Mocht het zo zijn dat gesprekken met de klachtenfunctionaris niet leiden tot het oplossen van het geschil dan kunt u een rechtszaak aanspannen maar er is ook een laagdrempelig alternatief. De geschillencommissie van Klachtenportaal Zorg. De geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg is per december 2016 officieel erkend door het Ministerie VWS en is dus gemachtigd bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Uitspraken zijn zoals gezegd bindend en er kunnen schadeclaims worden toegekend tot een bedrag van € 25.000,-.

Graag verwijzen wij naar het  Klachtenreglement KPZ en het  Geschillenreglement Geschilleninstantie KPZvan het Klachtenportaal Zorg .
Klik  hier om contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg.

Worden er regels of beperkingen opgelegd waar je het niet mee eens bent? Heb je hierbij hulp nodig? En kun je niet terecht bij  je begeleider, gedragskundige of iemand van het bestuur van Op Mezelf? Dan kun je contact opnemen met Susan Hermans,  onafhankelijk cliëntenvertrouwenspersonen Wzd van Burgerkracht Limburg.

Wat doet Susan voor je ?

• Zij luistert naar jou
• Zij geeft antwoord op jouw vragen
• Zij helpt bij het helder krijgen van jouw probleem
• Zij  legt uit wat jouw rechten zijn
• Zij kan meedenken bij het schrijven van brieven en mails
• Zij kan met jou meegaan naar gesprekken die over jouw vraag of klacht gaan
• Zij kan ook ondersteunen bij een klachtenprocedure

Hoe kun jer Susan bereiken?

per mail:  susanhermans@burgerkrachtlimburg.nl

per telefoon:  06-34576990

Wenst u meer informatie?

HEEFT U EEN IDEE OF KUNNEN WIJ U VAN DIENST ZIJN?