Assistent begeleider

 

Kern van de functie:

Het ondersteunen van begeleiders en ondersteuningsplanverantwoordelijken bij het verrichten van ADL-werkzaamheden, het verzorgen van en bieden van praktische ondersteuning aan cliënten.

 

Situatieschets:

Op Mezelf is een zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening aan mensen die aan forensische zorg zijn onderworpen en mensen die op enigerlei wijze ondersteuning behoeven. De zorgverlening wordt uitgevoerd vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent onder andere dat deze zich richt op de ontwikkelingsmogelijkheden, talenten, wensen en zelfverwerkelijking van cliënten en medewerkers.

De ondersteuning kenmerkt zich door de medewerkers gehanteerde onvoorwaardelijkheid.

Kernwaarden in de omgang zijn Gelijkwaardigheid, Dienstbaarheid en Tegenwoordigheid van geest.  Belangrijke competenties die voor iedereen bijdragen aan het (blijvend) effectief toepassen van deze kernwaarden zijn samenwerken, betrouwbaarheid, zelfontwikkeling en leervermogen sociaal.

Deze functie en alle andere functies bij Op Mezelf zorgen er samen voor dat de dienstverlening adequaat verloopt en van een kwalitatief hoogwaardig niveau is. Mede om dit te borgen zijn er m.b.t omgang met cliënten en collega’s afspraken gemaakt die nageleefd dienen te worden. Deze staan beschreven in de Gedrag- en integriteitscode van Op Mezelf welke een integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

 

Op Mezelf biedt haar cliënten diverse woonvormen waaronder zelfstandige appartementen geclusterd binnen zogeheten Family Homes en groepswoningen. Daarnaast biedt de organisatie diverse vormen van dagbesteding aan, veelal op eigen locaties.

 

Plaats in de organisatie:

Ontvangt leiding van een Coördinator.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • verzorgen en begeleiden van cliënten;
 • verrichten van en begeleiden bij hun dagelijkse bezigheden.

 

Uitwerking in activiteiten:

 

Verzorgen en begeleiden van cliënten:

 • verricht op aanwijzing van de coördinator verzorgende en ADL-werkzaamheden zoals: wassen, aan- en uitkleden, ondersteunen bij verplaatsingen en bieden van hulp bij de maaltijden en toiletgang. Richt zich daarbij op het handhaven van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënten conform de afspraken in het zorgplan en op basis van regievoering door de cliënt;
 • helpt, waar nodig, cliënten bij activiteiten met betrekking tot de woon- en leefsituatie zoals bij (tand)artsenbezoek, kleding kopen, het regelen van (openbaar) vervoer en dagbesteding.
 • signaleert en rapporteert knelpunten op het gebied van gezondheid en welbevinden van de cliënt en huishouding.

 

 

 

Verrichten van en begeleiden bij huishoudelijke en/of recreatieve taken:

 • verricht huishoudelijke werkzaamheden zowel in de individuele woning van de cliënt als in de gemeenschappelijke ruimten;
 • begeleidt cliënten bij het uitvoeren van huishoudelijke werkzaamheden in het kader van zelfstandigheidbevordering of zelfredzaamheid;
 • levert samen met collega´s een bijdrage aan het begeleiden van cliënten bij dagelijks activiteiten.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • kennis van verzorging op mbo-3 niveau is vereist alsmede enig inzicht in en kennis van werkwijzen en procedures;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden op aanwijzing van coördinator en binnen het kader van individuele zorgplannen. Dagelijkse problemen worden opgelost na afstemming met de coördinator;
 • sociale vaardigheden zoals empathie, tact en geduld en stimuleren zijn vereist bij het verzorgen en begeleiden van cliënten;
 • gespreksvaardigheden zijn vereist bij het begeleiden van cliënten en bij de contacten met collega’s in diverse overlegsituaties. schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren van bijzonderheden en/of knelpunten binnen het vastgestelde format;
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren van bijzonderheden en/of knelpunten binnen het vastgestelde format;
 • bewegingsvaardigheid is vereist bij het uitvoeren van ADL- verzorgende en ondersteunende werkzaamheden;
 • klantgerichtheid is vereist bij het verrichten van verzorgende werkzaamheden en het signaleren van knelpunten op het gebied van gezondheid en welbevinden van de cliënt en huishouding; eisen worden gesteld bij het motiveren en stimuleren van cliënten in de zelfredzaamheid;
 • betrouwbaarheid/Integriteit is vereist in verband met het omgaan met vertrouwelijke gegevens van cliënten.
 • eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten. Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het herkennen van veranderingen in de toestand van de cliënt ook ordelijk en hygiënisch werken is vereist bij het verzorgen van cliënten.

 

Inconveniënten:

 • psychische belasting treedt op door confrontatie met leed van cliënten met een beperking en/of gedragsprobleem;
 • bezwarende werkomstandigheden bestaan uit het in aanraking komen met gedragsproblemen;
 • er is risico op materiële en immateriële schade en het toebrengen van persoonlijk letsel aan cliënten bij het verrichten van verzorgende en ondersteunende werkzaamheden.