ZORGBEMIDDELAAR/ INTAKE MEDEWERKER

Kern van de functie:

Het in kaart brengen van te verlenen zorg voor (potentiële) cliënten en het regelen van een passend zorg- en dienstverleningsaanbod binnen de financieringsvormen WLZ, WMO en incidenteel Jeugdwet. Beheert de wachtlijst, biedt op vraag ondersteuning bij het aanvragen van (her)indicaties, verzorgt de intake van cliënten en regelt indien nodig (acute) overbruggingszorg.


Situatieschets:

Op Mezelf is een zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening, aan mensen die aan forensische zorg zijn onderworpen en mensen die op enigerlei wijze ondersteuning behoeven. De zorgverlening wordt uitgevoerd vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent onder andere dat deze zich richt op de ontwikkelingsmogelijkheden, talenten, wensen en zelfverwerkelijking van cliënten en medewerkers. De ondersteuning van cliënten kenmerkt zich door de medewerkers gehanteerde onvoorwaardelijkheid.

Kernwaarden in de omgang zijn Gelijkwaardigheid, Dienstbaarheid en Tegenwoordigheid van geest. Belangrijke competenties die voor iedereen bijdragen aan het (blijvend) effectief toepassen van deze kenwaarden zijn samenwerken, betrouwbaarheid, zelfontwikkeling en leervermogen. Deze functie en alle andere functies bij Op Mezelf, zorgen er samen voor dat de dienstverlening adequaat verloopt en van een kwalitatief hoogwaardig niveau is. Mede om dit te borgen zijn er m.b.t omgang met cliënten en collega’s afspraken gemaakt die nageleefd dienen te worden. Deze staan beschreven in de Gedrag- en integriteitscode van Op Mezelf welke een integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

Plaats in de organisatie:

Ontvangt leiding van de algemeen bestuurder.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • Geven van informatie en voorlichting;
 • In kaart brengen van benodigde zorg, uitbrengen van plaatsingsadviezen en maken van afspraken over zorg;
 • Beheren van de wachtlijst.

 

Uitwerking in activiteiten:

 

Geven van informatie en voorlichting:

 • Organiseert voorlichting over de organisatie voor potentiële cliënten;
 • Verstrekt informatie aan en voert oriënterende gesprekken met potentiële cliënten en verwanten over het zorg- en dienstverleningsaanbod van de organisatie en verricht promotieactiviteiten;

In kaart brengen van benodigde zorg, uitbrengen van plaatsingsadviezen en maken van afspraken over zorg:

 • Voert een intakegesprek met de cliënt en verwanten en brengt de benodigde zorg in kaart;
 • Controleert de aangeleverde persoonsgegevens en de afgegeven indicatie op juistheid en biedt indien gewenst, na afstemming met de cliënt, hulp bij het aanvragen van (her)indicaties bij het CIZ dan wel bij de WMO-consulent van betreffende gemeente;
 • Beoordeelt de plaatsingsmogelijkheden binnen de organisatie, adviseert de cliënt en verwanten hierover;
 • Brengt plaatsingsadviezen uit aan de plaatsingscommissie en licht deze toe;
 • Maakt afspraken over de benodigde zorg afgestemd op de vraag en indicatie van de cliënt;
 • Verzorgt spoedplaatsingen van cliënten, zo nodig bij andere zorgaanbieders in de regio;
 • Rapporteert over ondernomen acties aan verwijzers.

 

Verzorgen van de intake van cliënten:

 • Voert een kennismakingsgesprek met de mogelijke client
 • Maakt een dossier aan in het rapportagesysteem.
 • Brengt cliënt in bij het plaatsingsoverleg
 • Pleegt – indien nodig – overleg met eindverantwoordelijke zorg over mogelijke plaatsing
 • Levert intakeverslag en dossiergegevens aan bij de eindverantwoordelijke zorg voor het plaatsingsoverleg.
 • Zorgt bij opname voor de administratieve afhandeling
 • Onderhoudt contacten met andere zorginstellingen i.v.m. eventuele kandidaten indien er open plaatsen zijn.
 • Zorgt voor een warme overdracht van intake naar plaatsing/opstarten van de zorg.

Beheren van de wachtlijst:

 • Plaatst cliënten op de wachtlijst en informeert de organisatie over aantal (spoed-) aanvragen, aard van de gevraagde zorg en wijzigingen binnen indicaties;
 • Onderhoudt contacten met wachtlijstcliënten en regelt zo nodig overbruggingszorg, eventueel bij andere zorgaanbieders.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • Kennis op HBO niveau op het gebied van zorgverlening is vereist aangevuld met enkele jaren relevante werkervaring en kennis van verstandelijk gehandicaptenzorg. Daarnaast is kennis vereist van de organisatie en de producten en diensten voor het afstemmen van de zorgvraag van de cliënt met het aanbod van de organisatie. Kennis van actuele wet- en regelgeving, indicatieprocedures en de diverse administratieve processen van indicatieorganen moet worden bijgehouden;
 • Zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen procedures, richtlijnen en aan de hand van afgegeven indicaties, waarbij problemen op het gebied van plaatsing, wachtlijstbeheer en overbruggingszorg worden opgelost. Bij organisatorische problemen is terugval mogelijk op de eindverantwoordelijke zorg.
 • Sociale vaardigheden zoals tact, luistervaardigheid en inlevingsvermogen zijn vereist bij het onderhouden van contacten met cliënten en verwanten. Het wekken van belangstelling en overtuigingskracht zijn vereist bij promotieactiviteiten en het geven van toelichting op plaatsingsadviezen. Het overbruggen van belangentegenstellingen is vereist bij het verzorgen van spoedplaatsingen;
 • Er is risico op het veroorzaken van materiële en immateriële schade bij het controleren en aanvragen van indicaties, bij het plaatsen van cliënten en bij het onderhouden van contacten met cliënten, verwanten en diverse externe instanties. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de kwaliteit van plaatsingsvoorstellen;
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het geven van informatie en voorlichting en bij het toelichten van plaatsingsadviezen. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het opstellen van rapportages en plaatsingsadviezen en intakeverslagen.
 • Oplettendheid is vereist bij het voeren van intakegesprekken, beoordelen van plaatsingsmogelijkheden, het aanvragen van (her-)indicaties, het opstellen van plaatsingsadviezen en het volgen van wijzigingen in wet- en regelgeving. Onvoldoende oplettendheid heeft consequenties voor de plaatsing van cliënten;
 • Doorzettingsvermogen is vereist bij het afstemmen van de zorgvraag van de cliënt op het aanbod van de organisatie en het regelen van overbruggingszorg. Systematisch werken is vereist voor het plaatsen van cliënten en het controleren en (indien nodig) aanvragen van de (her)indicatie. Integriteit is vereist bij het werken met persoonlijke gegevens van cliënten. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in het onderhouden van contacten met cliënten, verwanten en verwijzers.

 

Inconveniënten:

Psychische belasting treedt op door confrontatie met leed van cliënten en hun verwanten en het aangesproken worden op (afwijkende) wensen/verwachtingen ten aanzien van zorgverlening.