Begeleider

 

Kern van de functie:

Het begeleiden van cliënten met een verstandelijke beperking binnen een afdeling beschermd wonen en/of dagbesteding.

 

Situatieschets:

Op Mezelf is een zorginstelling die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking, een psychiatrische aandoening aan mensen die aan forensische zorg zijn onderworpen en mensen die op enigerlei wijze ondersteuning behoeven. De zorgverlening wordt uitgevoerd vanuit een antroposofische inspiratie. Dat betekent onder andere dat deze zich richt op de ontwikkelingsmogelijkheden, talenten, wensen en zelfverwerkelijking van cliënten en medewerkers.

De ondersteuning kenmerkt zich door de medewerkers gehanteerde onvoorwaardelijkheid.

Kernwaarden in de omgang zijn Gelijkwaardigheid, Dienstbaarheid en Tegenwoordigheid van geest.  Belangrijke competenties die voor iedereen bijdragen aan het (blijvend) effectief toepassen van deze kernwaarden zijn samenwerken, betrouwbaarheid, zelfontwikkeling en leervermogen sociaal. Deze functie en alle andere functies bij Op Mezelf zorgen er samen voor dat de dienstverlening adequaat verloopt en van een kwalitatief hoogwaardig niveau is. Mede om dit te borgen zijn er m.b.t omgang met cliënten en collega’s afspraken gemaakt die nageleefd dienen te worden. Deze staan beschreven in de Gedrag- en integriteitscode van Op Mezelf welke een integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst.

 

Op Mezelf biedt haar cliënten diverse woonvormen waaronder zelfstandige appartementen geclusterd binnen zogeheten Family Homes en groepswoningen. Daarnaast biedt de organisatie diverse vormen van dagbesteding aan, veelal op eigen locaties.

 

Plaats in de organisatie:

Ontvangt m.b.t. de dagelijkse werkzaamheden leiding van de coördinator.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • begeleiden van cliënten;
 • leveren van een bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan van cliënten;
 • verrichten van overige werkzaamheden.

 

Uitwerking in activiteiten:

 

Begeleiden van cliënten:

 • stimuleert de zelfredzaamheid van cliënten bij de persoonlijke verzorging volgens het ondersteuningsplan;
 • begeleidt de cliënt bij het onderhouden van het sociaal netwerk;
 • deelt medicatie rond en ziet toe op inname van medicatie;
 • faciliteert en ondersteunt cliënten bij de uitvoering van de huishoudelijke taken;
 • faciliteert en ondersteunt cliënten bij het beheer van financiële middelen;
 • ziet toe op veiligheid en hygiëne van de cliënt in en om de woning;
 • signaleert en rapporteert knelpunten aan de persoonlijk begeleider of leidinggevende in het kader van de dagelijkse zorgverlening.

 

Leveren van een bijdrage aan het opstellen, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan van cliënten:

 • levert een bijdrage aan het opstellen van het ondersteuningsplan van cliënten door middel van het samen met de cliënt bespreken van diens wensen en mogelijkheden, betrekt het netwerk hierbij en informeert hierover de persoonlijk begeleider;
 • signaleert veranderingen in de lichamelijke en psychische toestand van cliënten en rapporteert hierover aan de persoonlijk begeleider.

 

Verrichten van overige werkzaamheden:

 • beheert de voorraden van onder meer levensmiddelen, huishoudelijke en medische artikelen.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • kennis van begeleiding op mbo-4 niveau aangevuld met specifieke kennis van de doelgroepen en werkervaring, zijn vereist;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden conform het ondersteuningsplan. Problemen ten aanzien van de individuele begeleiding en ten aanzien van het groepsproces worden opgelost waarbij er (telefonisch) terugval mogelijk is op de ondersteuningsplanverantwoordelijke, de coördinator of orthopedagoog;
 • sociale vaardigheden zoals empathie tact, geduld, stimuleren en overtuigingskracht zijn vereist bij de begeleiding van cliënten met gedragsproblematiek waarbij met conflictsituaties moet worden omgegaan;
 • gespreksvaardigheden zijn vereist bij het begeleiden van cliënten en bij de contacten met collega’s in diverse overlegsituaties.
 • schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist voor het rapporteren van bijzonderheden en/of knelpunten binnen het vastgestelde format. Non-verbale uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de omgang met cliënten;
 • klantgerichtheid is vereist bij het verrichten van begeleidende handelingen. Dit is zowel bij individuele cliënten als binnen het groepsproces van groot belang;
 • eisen worden gesteld aan doorzettingsvermogen bij het motiveren en stimuleren van cliënten met een verstandelijke beperking in de zelfredzaamheid. Systematisch werken is vereist bij het uitvoeren van de dagelijkse zorg- en dienstverlening en het rapporteren over de cliënt. Integriteit is vereist bij de omgang met cliëntengegevens. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten en verwanten. Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het herkennen van veranderingen in de toestand van cliënten en van non verbale communicatie.

 

Inconveniënten:

 • fysieke belasting treedt op door het gedurende een deel van de tijd begeleiden van cliënten.
 • psychische belasting treedt op door de confrontatie met leed van cliënten met verstandelijke beperkingen;
 • er is risico op persoonlijk letsel als gevolg van agressie van cliënten.
 • er bestaat een risico op het veroorzaken van immateriële schade bij contacten met cliënten, verwanten of wettelijk vertegenwoordigers. Er bestaat risico op materiële schade bij het beheer van cliënteneigendommen en voorraadbeheer. Er is risico op het veroorzaken van het toebrengen van persoonlijk letsel bij het begeleiden van cliënten.