Orthopedagoog/Gedragswetenschapper

24 – 36 uur per week

De Functie

Het betreft een nieuwe functie in de organisatie waarbij je als Orthopedagoog/ gedragswetenschapper een centrale rol vervult bij het stabiliseren en reduceren van psychologische, ontwikkelings- en/of psychiatrische klachten en/of stoornissen van cliënten. Dit door middel van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling met als doel het optimaal functioneren van de ontwikkeling van de cliënt en het voorkomen van complicaties. Je fungeert ook als WZD functionaris en bent als inhoudsdeskundige aanspreekpunt en partner voor de team coördinatoren en medewerkers die direct verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de zorg .c.q. behandeling en begeleiding van de cliënten in teams.

De voornaamste accenten van jouw werk als gedragswetenschapper liggen op het gebied van verbeteren, voorkomen en oplossen van gedrags-, psychische en/of ontwikkelingsvragen van de cliënten. Dit door middel van gedragsverandering, diagnostiek of specifieke begeleiding. Daarnaast vervul je als kennis- en ervaringsdeskundige een belangrijke rol bij het adviseren en coachen van team coördinatoren.

Taken en verantwoordelijkheden in hoofdlijnen

  • Behandelen van cliënten zoals deze benodigd is in woon- en dagbestedingssituaties, daarbij als hoofdbehandelaar fungeren. Tevens verantwoordelijk voor de coördinatie van het zorgproces. Prioriteert en bepaalt de begeleidingsdoelen in samenspraak met de client, diens ouders/verzorgers en bij het multidisciplinair overleg.
  • (Pro)actief geven van adviezen aan coördinatoren en ondersteuningsplanverantwoordelijken zoals deze betrekking hebben op behandel- en begeleidingsdoelen uit het zorgplan alsook verstrekken en adviezen aan ouders/verzorgers en medewerkers dagbesteding omtrent de behandeling en begeleiding van cliënten.
  • Bijdragen aan deskundigheidsbevordering van coördinatoren en overige betrokkenen door besluiten en activiteiten/werkwijzen te motiveren en waardevolle informatie te delen; het betreft onder meer het geven van richtlijnen adviezen aan coördinatoren, ondersteuningsplanverantwoordelijken , ouders en verzorgers en overige betrokkenen bij het begeleidingsproces.
  • Fungeren als WZD functionaris zoals het toezicht houden op de besluitvorming tot uitvoering en afschalen van onvrijwillige zorg waarbij wordt beoordeeld of onvrijwillige zorg conform de wettelijke kaders verloopt en onderneemt bij afwijkingen daarvan de juiste actie. Levert als zodanig een belangrijke bijdrage aan het zorginhoudelijk beleid mede door deelname aan in- en externe overleggen, werkgroepen en commissies.

 

Wat bieden wij?

Een uitdagende en boeiende functie in een prettige, informele werkomgeving met veel mogelijkheden. De werkzaamheden voer je samen uit met enthousiaste collega’s waarbij er veel ruimte is voor het ontwikkelen van eigen initiatieven. Op Mezelf geeft jou als professional de mogelijkheid om verder mee te bouwen aan onze groeiende organisatie welke als zorgaanbieder zowel qua vorm als inhoud zichzelf blijft ontwikkelen bij het aanbieden van complexe en hoogwaardige zorg.

De functie is ingeschaald conform de CAO Gehandicaptenzorg in FWG 65 – 70  afhankelijk van leeftijd en ervaring.

Wat vragen wij?

  • Kennis op het niveau van een academische opleiding orthopedagogiek met een kwalificatie en registratie tot orthopedagogisch generalist, waarbij ervaring met het behandelen van diverse doelgroepen is vereist.
  • Zelfstandigheid bij het verrichten van de werkzaamheden binnen het zorginhoudelijk beleid van de organisatie waaronder het nemen van initiatief bij het leveren van een waardevolle bijdrage aan het zorg inhoudelijk beleid.
  • Goed ontwikkelde sociale vaardigheden die het mogelijk maken om in de diverse aandachtsgebieden succesvol te functioneren. Bij intensieve contacten met cliënten zijn goed ontwikkelde competenties als  luisteren, motiveren en stimuleren belangrijk. Bij de (pedagogische) contacten met clientbegeleiders en coördinatoren, ouders/verzorgers worden eisen gesteld aan het vermogen tot overtuigen, confronteren en corrigeren.  Deze laatste competenties zijn ook van grote waarde bij het adequaat uitvoeren van de taak als WTZ functionaris.
  • Goed ontwikkelde communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling, is bij de volledige uitvoering van deze generalistische functie van groot belang. Te denken valt aan het voeren van behandelingsbesprekingen binnen het multidisciplinair team tot aan het geven van individuele behandelingen aan cliënten. Hoog ontwikkelde schriftelijke vaardigheden zijn noodzakelijk bij het opstellen van heldere en goed leesbare in- en externe rapportages, indicatierapporten en bij het  opstellen van behandel- en begeleidingsdoelen.