Kern van de functie:

Begeleiden van cliënten en het coördineren en bewaken van de zorgverlening vanuit de rol als ondersteuningsplanverantwoordelijke (OPV-er). Dit binnen een multidisciplinair team van intern en extern betrokkenen. Binnen het multidisciplinaire overleg wordt de ondersteuning en begeleiding besproken en vastgelegd.

 

Plaats in de organisatie:

Ontvangt dagelijkse leiding van de coördinatoren en hiërarchisch van de directeur zorg.

 

Taken/verantwoordelijkheden in hoofdlijnen:

 • Opstellen, coördineren, evalueren en bijstellen van het ondersteuningsplan;
 • uitvoeren van het ondersteuningsplan.

 

Uitwerking in activiteiten:

 

Opstellen en coördineren van het ondersteuningsplan:

 • stelt op basis van de indicatie en het intakerapport het voorlopig ondersteuningsplan op;
 • bespreekt dit plan met de cliënt en familie en legt afspraken vast in het cliëntendossier;
 • fungeert voor de familie/het netwerk als aanspreekpunt waarbij de directeur zorg kan worden geraadpleegd en betrokken;
 • overlegt met en informeert betrokken disciplines over de voortgang van het ondersteuningsplan, evalueert dit en stelt dit in overleg met de cliënt bij;
 • coördineert en plant de dagelijkse gang van zaken rondom de uitvoering van het ondersteuningsplan, spreekt collega’s aan op een juiste toepassing van gemaakte afspraken.

 

Uitvoeren van het ondersteuningsplan:

 • draagt bij aan het voor de begeleiding gewenste leefklimaat door middel van het creëren van een gestructureerde en veilige leefomgeving;
 • draagt zorg voor hygiëne en fysieke leefomstandigheden en stimuleert cliënten tot zelfverzorging;
 • observeert cliënten en legt observatiegegevens vast in het cliëntendossier;
 • pleegt individuele en groepsgerichte interventies bijvoorbeeld door cliënten aan te spreken op ongewenst gedrag en omgangsvormen tijdens maaltijden, unitbesprekingen en activiteiten in de sfeer van vrijetijdsbesteding;
 • verricht interventies conform afspraken in het ondersteuningsplan;
 • ziet toe op de inname van de aan cliënten voorgeschreven medicatie;
 • begeleidt cliënten tijdens vrijetijdsactiviteiten zoals sportactiviteiten.

 

Functie-eisen, vaardigheden en verantwoordelijkheden:

 • kennis van sociaal pedagogische hulpverlening op MBO-4 niveau is vereist. Daarnaast zijn kennis en ervaring op het gebied van groepsdynamische processen en kennis van de doelgroep vereist;
 • zelfstandigheid is vereist bij het verrichten van de werkzaamheden binnen de kaders van door het multidisciplinair team vastgestelde behandel- en begeleidingsdoelstellingen en volgens procedures, wet- en regelgeving. In acute situaties wordt direct handelend opgetreden zo nodig met assistentie van collega’s;
 • sociale vaardigheden zoals tact, inlevingsvermogen, het vermogen tot stimuleren en motiveren en het overwinnen van weerstanden zijn vereist bij het geven van begeleiding, bij het uitvoeren van behandelonderdelen en bij het plegen van individuele en groepsgerichte interventies;
 • er is risico op het veroorzaken van immateriële schade bij het onderhouden van contacten met cliënten en hun relaties en bij het uitvoeren van behandelonderdelen. Verantwoordelijkheid wordt gedragen voor de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsplan;
 • mondelinge uitdrukkingsvaardigheid is vereist in de contacten met cliënten en bij het verwoorden van observaties in het multidisciplinair team. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij het opstellen van het ondersteuningsplan en rapportages;
 • oplettendheid is vereist bij het observeren van cliënten, bij het uitvoeren van behandelonderdelen, bij het begeleiden en bewaken van het groepsproces en het waarborgen van de veiligheid. Onvoldoende oplettendheid kan effect hebben op het therapeutisch klimaat en het welbevinden van cliënten;
 • eisen worden gesteld aan doorzettingsvermogen bij het begeleiden en motiveren van cliënten en het uitvoeren van behandelonderdelen. Systematisch werken is vereist bij het opstellen en uitvoeren van het ondersteuningsplan. Integriteit is vereist in verband met het beschikken over vertrouwelijke gegevens van cliënten. Eisen worden gesteld aan representatief voorkomen en gedrag in contacten met cliënten en cliëntsysteem. Gevoel voor het menselijk lichaam is vereist bij het signaleren van veranderingen in de toestand van de cliënt door onder meer non verbale signalen op te pikken.

 

Inconveniënten:

 • psychische belasting treedt op bij de confrontatie met leed van cliënten en de dreiging die van cliënten kan uitgaan;
 • er is risico op persoonlijk letsel door het veelvuldig te maken hebben met agressie van cliënten.